05.08.2020 21:28
Výsledkové panely

INFO pro editory
V sekci FAQ (z anglického Frequently asked questions - ?asto kladené dotazy), neleznete otázky a odpov?di, které by vám mohly pomoci p?i efektivit? vkládání událostí. P?ímý odkaz ZDE
Přilášení
Jméno

HesloZapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Navigace
· Dom?
· ?lánky
· FAQ
· Fórum
FAQ: Tipy pro editaci
jak zadávat ?as???
zadávání ?asu je striktn? definováno formátem mm:ss tedy 00:00. Aby se p?edešlo nesrozumitelným ?as?m, byla vyvinuta funkce, která zadaná ?ísla zkontroluje a v rámci možností upraví . P?íklad napíšete-li 531 funkce doplní dvojte?ku a upraví ?as na 5:31, napíšete li 5259 bude upraveno na 52:59. Toho se dá využít ke zrychlení psaní ?asu bez dvojte?ek, doporu?uji vyzkoušet

Jak používat zkratky
Editace OnLine je pomocí PC p?ímo na stadionu relativn? velmi jednoduchá, podtsatn? horší je to z mobilních telefon? a proto pro nejjednodužší a nejrychlejší zadávání jsem vyvinul systém zkratek, jejichž používání m?že velmi usnadnit práci p?i podrobn?jším zadávání událostí z pr?b?hu zápas?.
Zkratku lze rozd?lit na dv? skupiny:
* Do první skupiny pat?í události ?asové , tzn. za?átky a konce t?etin, prodloužení, zápasu. p?i t?chto událostech je také jasný ?as a proto je p?edprogramován aby se automaticky vloži do zprávy a nebyl pot?eba psát.
Malý p?íklad - sta?í do pole poznámka (jedno jaké úzké i široké) napsat nap? "1k" a do pole ?as se odešle 20:00 a do obou poznámek se odešle text "konec první t?etiny".
*druhá skupina jsou zkratky b?žných událostí v zápase, jako jsou vst?elení gólu, vylou?ení, tresné st?ílení. Zde je však nutné doplnit i ?as.
Op?t malý p?íklad - Napíšeme-li do poznámky (jedno jaké) "gd Gretzky, as Novak" a objeví se na panelu "gol domaci Gretzky as Novak", napíšeme-li "wh" objeví se na panelu "5 na 3 hraji hoste".
Seznam možných zkratek vidíte v levém panelu takže s chutí do toho!!!

Pro? dv? pole poznámek
Dv? pole poznámek jsou z d?vod? rozli?ných možností zobrzení výsledk?. V kompletním panelu všech zápas? ze zobrazuje stru?ná poznámka a v detailech jednotlivého zápasu se zobrazuje poznámka velká. Edito?i z mobilních telefon? mají možnost zadat pouze poznámku stru?nou, která se poté zkopíruje i do poznámky široké. Editor, který píše z PC má vlastn? dv? možnosti, bu? vyplní poznámky ob? nebo jen jednu z nich. V p?ípad? že vyplní malou poznámku, sice se zkopíruje i do velké , ale je omezen pouze 22 znaky, pokud vyplní velkou poznámku text se zkopíruje i do malé, ale pozor pouze prvních 22 znak?, musí tedy dávat pozor, aby krátká poznámka dávala smysl....
seznam zkratek
1t - za?.1.t?etiny(00:01)
1p - polovina 1.t?etiny(10:00)
12 - posl.2min. 1.t?et.(18:00)
1k - konec 1.t?etiny (20:00)
2t - za?.2.t?etiny(20:01)
2p - polovina 2.t?etiny(30:00)
22 - posl.2min. 2.t?et.(38:00)
2k - konec 2.t?etiny (40:00)
3t - za?.3.t?etiny(40:01)
3p - polovina 3.t?etiny(50:00)
32 - posl.2min. 3.t?et.(58:00)
31 - posl.1min. 3.t?et.(59:00)
3k - konec 3.t?etiny (60:00)
3w - konec zápasu (60:00)
zp - za?.prodloužení (60:01)
zs - za?.trest.st?ílení (65:01)
gd - gól domácí
gh - gól hosté
2d - vyl.2min dom.
4d - vyl.4min dom.
5d - vyl.5min dom.
2h - vyl.2min hos.
4h - vyl.4min hos.
5h - vyl.5min hos.
vv - vzáj vyl.
pp - hra v plném po?tu
wh - 5na3 domácí
wd - 5na3 hosté
pd - TS domácí
ph - TS hosté
oh - OT hosté
od - OT domácí
kh - OK hosté
kd - OK domácí
hh - TH hosté
hd - TH domácí
pw - Power Play
cd - oddych.?as domácí
ch - oddych.?as hosté
Doporu?ujeme
Firefox - Objevte znovu web. P?ejd?te na prohlíže? Mozilla Firefox, pro n?jž jsou tyto stránky optimalizovány. V ostatních prohlíže?ích , hlavn? v Internet Exploreru 6.0, nebo IE 7.0 m?že dojít k ur?itým chybám v zobrazení ....
copyright
veškeré materiály na tomto webu zve?ejn?né je zakázáno použít bez souhlasu autora !!!
Vygenerované za: 0.01 sekund 531,613 návštěv