05.08.2020 21:40
Výsledkové panely

INFO pro editory
V sekci FAQ (z anglického Frequently asked questions - ?asto kladené dotazy), neleznete otázky a odpov?di, které by vám mohly pomoci p?i efektivit? vkládání událostí. P?ímý odkaz ZDE
Přilášení
Jméno

HesloZapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Navigace
· Dom?
· ?lánky
· FAQ
· Fórum
Sezóna 2014-2015
Sezóna 2014-2015 startuje
V ned?li 12.?íjna.2014 se op?t rozjíždí KLM Pardubického kraje, KLM Královéhradecká za?íná ve st?edu 15.?íjna. KSM startuje až 26.10.2014
V HK jsou pro letošek sout?že dv?, z nichž KLM Online používat bude a u KSM záleží na tom jak se kluby vyjád?í.
Soupisky
V lo?ské sezón? se p?i zobrazování historie zápas? objevují také soupisky hrá??, které slouží k v?tší informovanosti jak editor?, tak divák?. V soupiskách došlo jako každý rok k velkým zm?nám a je jen na klubech, zda mají zájem mít soupisky zobrazeny aktuáln?.
Jelikož je však soupisek a jmen hrá?? moc, prosím o strpení, neustálé opravy jsou dost ?asov? náro?né.
Problémy s OnLine 13.1.2013
V ned?li 13.1.2013 p?i provozu OnLine ze zápas? KLM PU, HK došlo ke chvilkovému kolapsu stránek zp?sobenou p?etížením serveru velkým po?tem divák? z obou kraj?.
Jen tak pro zajímavost podle statistiky stránek navštívilo stránky http://online2013.grm.cz v ned?li 13.1.2013 kolem 4000 návšt?vník?, kte?í vyslali 398 000 požadavk? na na?tení stránky!
Tato ?ísla m? na jednu stranu velmi t?ší, protože je to tak trochu zadostiu?in?ní, že práce moje, jako autora projektu a samoz?ejm? všech ochotných lidí, kte?í se p?idali a umožnili , ?i odesílají výsledky ze stadión?. Pro vedení sout?ží a všechny ?inovníky je to také ukazatel zvýšeného zájmu hlavn? v HK kraji, kde je rozehráno Play Off, které ur?it? divácky táhne.
Na druhou stranu p?ináší podstatný nár?st sledovanosti ?adu problém?, se kterými se musím potýkat, nebo? hranice možností webhostingu stránek online 2012-2013 jsou omezené. Ke zlepšení pr?chodnosti serveru vede n?kolik cest, ale vždy to p?ináší zvýšení ceny. Jelikož provoz t?chto stránek a náklady s tím spojených financuji výhradn? sám a všechnu práci d?lám zcela zadarmo, není další navýšení náklad? již únosné. Jist? bych uvítal, kdyby se našel n?jaký ten "reklamní partner", který by využil velké sledovanosti stránek OnLine v obou krajích, ale dnešní realita není nijak r?žová.
Ud?lám samoz?ejm? vše proto, abych se pokusil systém optimalizovat, nicmén? nemohu zaru?it, že se problémy nebudou opakovat. Berte prosím tento text jako ?áste?né vysv?tlení d?vod? ob?asných výpadk? a omluvu za problémy tím spojené a velké díky všem, kte?í divák?m posílají informace.
25.11.2012 Spušt?na nová verze OnLine

nová verze On Line spušt?na


na stránkách online2013.grm.cz je ode dneška ve zkušebním provozu nová verze OnLine.
Co p?ináší?
Systém byl roší?en o podrobnosti k jednotlivým zápas?m jako jsou rozhod?í, po?et divák? a zm?ny v soupiskách. P?i sledování zápasu má jak divák, tak editor možnost nahlédnout do soupisek mužstev. Také byla dopln?na grafická loga všech mužstev.

edito?i i diváci - neváhejte, vyzkoušejte

28.10.2012 Start sezóny 2012-2013 bez problém?
Vážení p?átelé edito?i
P?es po?áte?ní problémy s p?ipojením, kdy v?tšina z vás p?es léto pozapomn?la heslo, se systém našich krajských OnLine rozb?hl vcelku dob?e. Bohužel p?i zápasech nemám moc ?asu sledovat jak do On-Line systému p?icházejí zprávy, ale vždy si prohlédnu kdo a jak zprávy posílá. Jediné škobrtnutí p?išlo z Lanškrouna, ale d?vody jejich mezery byly pochopitelné a velice vst?ícn? mi byla p?islíbena náprava. Asi se opakuji, ale systém funguje na solidárnosti všech jako celku a bude-li jeden ?lánek ?et?zu vynechávat, mohla by snadno dojít trp?livost i ostatním. Systém poskytuji ob?ma kraj?m zdarma, a?koliv m? to stojí nemalé úsilí, ?as i peníze, prosím tedy všechny o dobrou spolupráci ku prosp?chu sportu, který máme rádi, zapome?me na rivalitu a podejme svým divák?m co nejobjektivn?jší informace, i když vím, že v zápalu boje je to n?kdy obtížné.
29.1.2012 Systén zkratek rozší?en ...
Na základ? zkušeností s editací OnLine pomocí zkratek a pro snadn?jší zadávání událostí hlavn? v okamžicích, když nepadají góly a málo se vylu?uje jsem se rozhodl rozší?it událostní situace o hlášení z poloviny t?etin a konc? t?etin.
Když se tedy dlouho nebude nic dít má editor možnost v polovin? každé t?etiny zadat 1p, 2p nebo 3p a po odeslání se vloží automaticky ?as (10:00, 30:00, nebo 50:00) a text polovina 1,2,nebo 3.t?etiny.
To samé platí o posledních 2 minutách t?etiny, p?i vložení 12, 22 nebo 32, nasko?í správný ?as (18:00, 38:00, 58:00) a hláška posl. 2.min 1,2,3 t?etiny. Ve t?etí t?etin? jsem ješt? p?idal možnost 31 posl.1.min 3.t?etiny.
Je to jednoduché a doufám, že toho edito?i pat?i?n? využijí ..... Seznam zkratek v pravém panelu byl aktualizován , nebo si jej m?žete zobrazit ve formátu pdf a vytisknout ZDE.
Zlepšeme co nejvíce zpravodajství !!!
V poslední dob? se v Pardubickém kraji jaksi stává zvykem, že zpravodajství z n?kterých stadión? jsou slušn? ?e?eno odfláknutá.
Pln? si uv?domuji, že každý klub má p?i po?ádání domácích sout?žních zápas? Krajské hokejové ligy spoustu jiných starostí, samoz?ejm? divák, který není na stadiónu je pro klub neatraktivní, ale ne všichni fanoušci i kdyby cht?li tisíckrát jít, mohou být v práci, nemocní, nebo mají jiné povinnosti a o pr?b?ch zápas? sledují alespo? na mobilu ?i internetu. Totéž platí o zájezdech mužstev na soupe?ovy stadiony, tam už je v?bec problém a p?enosy OnLine ur?it? desítkám , stovkám fanoušk? podávají aktuální informace a vše samoz?ejm? zadarmo.
P?itom sta?í tak málo.
Na OnLine jde posílat výsledky z t?chto stránek, nebo také z mobilního telefonu p?ipojeného na mobilní internet, nebo u t?ch modern?jších p?es wifi. Dnešní moderní telefony, Iphony nebo Ipody tuto možnost nabízejí. Je tedy spíše na ochot? klubu, jak se k tomuto problému postaví, nicmén? všichni bychom si m?li uv?domit, že je to služba všech všem a pokud jeden, ?i více klub? budou své p?ísp?vky posílat mizern?, ostatní to p?estane bavit.
Ukázka úrovn? je v pokra?ování ....
4.1.2012 Vítejte v Novém roce 2012
Vážení p?átelé sportu, hokeje zvláš?,
rád bych vám do Nového roku pop?ál mnoho zdraví a úsp?ch?. Všem kte?í se nezištn? podíleli a podílejí na fungování tohoto systému, bych vyjád?il velké pod?kování za ?as ob?tovaný pro zvýšení ve?ejného zájmu o naše sout?že. Diváci z obou kraj? mají díky vám pr?b?žné výsledky tém?? okamžit? k dispozici.
Blíží se vyvrcholení obou mistrovských sout?ží a sledovanost bude postupn? gradovat, proto bych cht?l touto cestou všechny zú?astn?né požádat o maximální snahu podávat co nejširší a nej?etn?jší zprávy, i když si jsem v?dom, že v n?kterých p?ípadech je to úkol tak?ka nadlidský.
Že to však jde velmi dob?e, nám dokazují n?které oddíly, nechci nikoho jmenovat, ale každý si m?že po skon?ení zápas? prolistovat historie všech zápas?, aby si ud?lal obrázek, jak kvalitn? se ten který klub vypo?ádal se svou službou ve?ejnému pov?domí o našem sportu.
Ješt? jednou všem d?kuji.
30.11.2011 Oprava systému zkratek
Na základ? zkušeností editor? byly do seznamu zkratek p?idány:

vv - vzáj.vyl. (vzájemné vylou?ení )
pp - hra v plném po?tu
pw - power play (dopíše se domácí, nebo hosté)
cd - oddych. ?as domácí
ch - oddych. ?as hosté

Systém zkratek nelze rozši?ovat donekone?na, za chvíli bychom se v n?m mohli ztratit a zárove? nar?stá nebezpe?í chyby hlavn? u písmenných zkratek, kde se musí editor vyvarovat slov za?ínajících zkratkami. Pozor na to !!

9.11.2011 Nové zkratky
P?i editaci posledního zápasu , který jsem d?lal z mobilního telefonu, m? pro usnadn?ní práce napadly nové zkratky, které by mohly urychlit a rozší?it možnosti zadávání. První zkratkou by mohla být hra v plném po?tu (pp) , když po vylou?eních se po?et hrá?? vyrovná, druhou by mohla být power play (pw), když mužstvo prohrávající mužstvo v záv?ru hraje bez branka?e.... Další zkratkou by mohl být oddechový ?as (do , dh), když domácí nebo hosté si vyberou Time Out.
Napadá Vás také n?co, co by mohlo vý?et zkratek obohatit? Jsou n?které zbyte?né? prosím o nám?ty !!
6.11.2011 Zm?na a úpravy zkratek a jejich používání
Každé kolo se setkávám s r?znými patvary zpráv pramenícími z malé znalosti editování systému, nebo? v?tšina editor? si ani po?ádn? nep?e?te, jak správn? výsledky zadávat. Systém zkratek byl vyvinut abychom po?ád dokola nepsali opakující se situace, obvzláš? p?i editaci z mobilního telefonu nebo jiného mobilního za?ízení hodn? zkratky pomáhají . Upravený seznam zkratek naleznete v levém bo?ním panelu a doporu?uji editor?m si jej také vytisknout.
Dv? pole poznámek jsou pro dv? r?zná zobrazení výsledk?: pro panely OnLine (kratší poznámka) a podrobnou historii zápasu (delší poznámka).
P?E?T?TE SI NÁPOV?DU ....
POZOR ZM?NA HESLA !!!
D?LEŽITÉ UPOZORN?NÍ !!!!
Jelikož v Pardubickém kraji, konkrétn? v ?eské T?ebové došlo k fatálnímu selhání editora, který zneužil d?v?ry mu vložené a použil OnLine k nadávkám a urážkám, musíme ud?lat opat?ení zabra?ující podobným exces?m. Proto v tomto kole došlo ke zm?n? p?ístupového hesla !! Toto heslo obdržíte na tel.?ísle 777 943 420. Volejte co nejd?íve, nejlépe ihned, t?sn? p?ed zápasem na poslední chvíli bude asi tla?enice...
Opakovan? však prosíme všechny editory, aby nechali své emoce p?i sledování zápasu stranou a podávali korektní informace !!
Pozastavení OnLine
Vážení p?átelé , bohužel došlo k nejhoršímu, panely OnLine ve ?tvrtek byly zneužity n?jakým "majitelem duševního suterénu", jinak se ten ?lov?k nazvat nedá, který si myslí, že m?že zneužívat práci nás všech ke svým ubohým výlev?m, urážkám a spros?árnám. Toto individuum nemá ani tušení, co práce se za fungováním OnLine skrývá, kolik lidí ma?í sv?j ?as, aby si krajský hokej udržel alespo? úrove? kterou má.

Pevn? však v??ím, že je to jen jedinec, který mezi námi nemá místo.
Chceme li svým fanoušk?m, kte?í nemohou být na hokeji p?ítomni, zprost?edkovat alespo? stru?n? jak utkání probíhají, pokud chceme seriózn? informovat ob? strany, musíme se oprostit od osobních výjev? a nesmyslných komentá??.

Provoz OnLine je zastaven a pokud máme (máte) zájem o jeho další pokra?ování, musíme spole?n? zabránit podobným individuím p?ístup.
Každý editor, bude muset mít svoji unikátní zna?ku a heslo, které se ponesou s každou odeslanou zprávou.
Ned?lní kolo tedy asi nebude zprovozn?no a já ?ekám na odezvu od všech slušných lidí, ze všech klub? , zda cht?jí dále pokra?ovat! Nejsem ochoten zcela zadarmo sloužit n?jakým blázn?m, kte?í po návratu z hospody napadají a urážejí celý sv?t ....


26.10.2011 To není editace , to je sabotáž
Ve st?ede?ním kole 26.10.2011 se hrála jen t?i utkání v Pardubickém kraji, ale ten kdo sledoval OnLine ze stadión? ve Sv?tlé, Hlinsku a Chocni, musel být zklamán! Zatím co ze Sv?tlé alespo? ob?as p?išly výsledky v reálném ?ase, Hlinsko odesílá výsledky až po skon?ení t?etiny, což je dosti nedostate?né, v Chocni se na to od 23 minuty vykašlali úpln?. Pro? ?? V Chocni chodí na hokej hodn? divák?, kte?í ur?it? mají zájem sledovat zápasy svého mužstva venku, kam velké procento fanoušk? nem?že p?ijet !! To je takový problém najít pár kluk?, kte?í by to obstarali ?? Že to jde, dokazují stadióny ostatní...
17.10.2011 - První dojmy z provozu OnLine v této sezón?
Zatím co v Pardubickém kraji byla odehrána 3.kola , Královéhradecký kraj hrál kolo první, takže zatím ješt? šest mužstev domácí zápas nehrálo. Ale i tak je zpravodajství z tohoto kraje obšírn?jší než v kraji Pardubickém. To však neplatí pro mužstva "nová" v sout?ži, Lanškroun, Poli?ka i ?eská T?ebová své zpravodajství zvládly na jedni?ku. Nicmén? i krátké zpravodajství sta?í a já bych cht?l všem, kte?í posílají zprávy, pod?kovat a zárove? je v zájmu všech fanoušk? poprosit, aby ve svém úsilí vytrvali. N?kdy to není jednoduché, zvláš?, když padá hodn? gól?, ale jsem p?esv?d?en, že naše práce nezapadne a po ?as zápas? je velmi sledovaná .
OnLine 2011-2012
27.8.2011 On Line na prahu nové sezóny

OnLine v nové sezón? dozná zna?ných zm?n, nebo? se rozší?ily po?ty klub? hrajících nejvyšší krajskou sout?ž. V PU kraji se bude hrát zárove? 5 zápas?, v HK kraji dokonce 6 zápas?, ?ímž vznikla nutnost rozší?it panely výsledk?
Do sout?ží p?ibyly kluby, které zatím nemají se zasíláním výsledk? žádnou zkušenost a je dosti pot?ebné aby v?as zajistily nejen ?lov?ka, který bude ze stadiónu výsledky zasílat, ale hlavn? umožnily technicky p?ipojení na internet pro zpravodaje. Všechny kluby prosím o zaslání kontaktních informací na zpravodaje.
... pokra?ování
31.1.2011 Další poznámky k provozu OnLine
Jak se zdá funk?nost a dostupnost OnLine p?estává být problémem, systém bez vážn?jších chyb po t?i kola fungoval, drobné chybi?ky byly po p?ipomínkách editor? opraveny.
Velkým problémem je ale kvalita odesílání zpráv z jednotlivých stadión?. Obecn? lze ?íci, že jednozna?n? lepší je Královéhradecký kraj, kde informace z v?tšiny stadión? (ne však ze všech) jsou podstatn? kvalitn?jší a ?etn?jší. Jako vzor bych uvedl Dv?r Králové.
Kluby hrající v kraji Pardubickém se však pov?tšinou chovají ke svým fanoušk?m (a nejen svým) dosti macešsky. Nechci nikomu lézt do sv?domí, ale zprávy ze Sv?tlé, Chocn?, nebo Hlinska jsou n?kdy na úrovni po?íta?ové negramotnosti, nebo je to nezájmem ?i neochotou? Jako p?íklad pro nás všechny bych uvedl Chrudim, odkud prakticky nebyly nikdy výsledky až do té doby, kdy p?ímo v ?asomí?e sedí sle?na s notebookem. Opa?ným pólem je Sv?tlá nad Sázavou, kde si v tomto kole ani nezjistili, na kterém míst? (PU1, PU2, PU3) je jejich zápas za?azen a posílali výledky jinam! Nový stadion a p?edpokládám i nová technika neselhaly, ale spíše lidský faktor. To se nenajde v každém klubu n?jaký mladí?ek ?i sle?na (znalý PC a internetu) , ochotný v?novat dv? hodinky ?asu a p?e?íst si informace a nápov?du?
Možná se již opakuji, ale fanoušci klub?, jejichž spolupráce není taková, jak bychom si p?edstavovali, také sledují výsledky svého mužstva, které hraje na cizím stadiónu a jsou odkázáni na práci ostatních.
20.1.2011 Zm?ny a opravy ONLINE
Nový OnLine je kone?n? v provozu a zdá se, že dostupnost je podstatn? v?tší. Jsem rád , že se našlo i pár editor?, kte?í mi sd?lili své p?ipomínky k funkcím systému a jeho chybám, které se snažím postupn? odstra?ovat.
Nejpal?iv?jším problémem je znovuna?ítání stránky p?i zapisování zm?ny událostí, ?ímž dojde k vynulování již dopln?ných údaj? a tím také k nemyslným zápis?m, t?eba ve skóre.
Nakonec jsem tedy znovu na?ítání stránky s editací úpln? zrušil, ono to vlastn? není ani pot?ebné, protože v drtivé v?tšin? p?ípad?, ten který stadión edituje pouzejeden ?lov?k a p?ípadný zásah administrátora není tak ?astý, aby to n?jak záporn? ovlivnilo funkci systému bez znovuna?ítání.
Drobné chybi?ky ve zkratkovém systému se také pokusím doladit.
Jakékoliv poznatky, p?ipomínky prosím napsat !!
Používání zkratek
Editace OnLine je pomocí PC p?ímo na stadionu relativn? velmi jednoduchá, podtsatn? horší je to z mobilních telefon? a proto pro nejjednodušší a nejrychlejší zadávání jsem vyvinul systém zkratek, jejichž používání m?že velmi usnadnit práci p?i podrobn?jším zadávání událostí z pr?b?hu zápas?.
Zkratku lze rozd?lit na dv? skupiny:
* Do první skupiny pat?í události ?asové , tzn. za?átky a konce t?etin, prodloužení, zápasu. p?i t?chto událostech je také jasný ?as a proto je p?edprogramován aby se automaticky vloži do zprávy a nebyl pot?eba psát.
Malý p?íklad - sta?í do pole poznámka (jedno jaké úzké i široké) napsat nap? "1k" a do pole ?as se odešle 20:00 a do obou poznámek se odešle text "konec první t?etiny".
*druhá skupina jsou zkratky b?žných událostí v zápase, jako jsou vst?elení gólu, vylou?ení, tresné st?ílení. Zde je však nutné doplnit i ?as.
Op?t malý p?íklad - Napíšeme-li do poznámky (jedno jaké) "gd Gretzky, as Novak" a objeví se na panelu "gol domaci Gretzky as Novak", napíšeme-li "wh" objeví se na panelu "5 na 3 hraji hoste".
Seznam možných zkratek vidíte v pravém panelu takže s chutí do toho!!!
Nedostupnost OnLine p?i zápasech
ChybyBohužel již podruhé se dostupnost výsledk? on line velmi zpomalila a dokonce se nešlo ani na p?íslušné stránky dostat.
Chyba je na stran? poskytovatele webhostingu pro p?íslušné domény, se kterým intenzivn? jednám o náprav? tohoto stavu. Domény, kterých se to týká byly p?esunuty na rychlejší server, uvidíme tedy, zda to ve st?edu v podve?er pom?že.
Jelikož však v dob? zápas? budu s naším mužstvem až ve Sv?tlé nad Sázavou, nebudu mít možnost jakkoliv p?ípadný poruchový stav ovlivnit.
Prosím tedy o trp?livost, v p?ípad? dalších problém? budu nucen celý systém p?esunout zcela mimo stránky krajských svaz? a vytvo?it stránky nové zvláš? pro editory a zvláš? pro diváky ....
Edito?i budou informováni o p?ípadných zm?nách na t?chto stránkách, ale informace se jim zobrazí pouze pokud se zalogují pod svým jménem a heslem, sledujte tedy v?as p?ed zápasem p?ípadné zm?ny.
Zm?ny a úpravy OnLine PU-HK
P?ed novou sezónou prošel OnLine PU-HK drobnými zm?nami, které sice na první pohled tém?? nezjistíte, ale p?eci jenom budou patrné.
Hlavní zm?nou je frekvence obnovování panel?, která byla 10 vte?in a dosti obt?žovala další práci na stránkách. Proto byla doba znovuna?tení pr?b?žných výsledk? posunuta na 60 sekund a zárov?? byly panely rozd?leny na dynamické a statické. Dynamické budou zapnuty jen v pr?b?hu zápas? a statické po jejich skon?ení.
Rozdíl poznáte jen zm?nou barvy skóre, kde v pr?b?hu utkání bude barva ?ervená a po ukon?ení všech utkání se zm?ní na žlutou.
Zárove? pak bude zrušeno jakékoliv jiné zobrazení výsledk? a tyto panely budou dostupné pouze na t?chto stránkách:
online.litomysl.net , www.hokejpu.cz , www.hokejhk.cz.
Všem webmaster?m, kte?í v lo?ské sezón? umís?ovali panely p?ímo do svých stránek se tímto omlouváme, ale p?vodní myšlenka sponzoringu a ?áste?ného finan?ního zajišt?ní provozu OnLine se setkala s nezájmem a tak celý systém jede na základ? dobrovolnosti a ochot? všech zú?astn?ných, ale vít?zem bude divák, který snad p?i sledování pr?b?h? utkání naši spole?nou práci ocení...
Soupisky mužstev
Na webu OnLine nov? p?ibyly ke stažení soupisky mužstev, které mají usnadnit vedoucím mužstev pracné vypl?ování zápis? o utkání, p?i nichž velice krkolomn? a zdlouhav? vypisují seznamy hrá?? a jejich registra?ní ?ísla. Systém funguje tak, že zde na tomto webu jsou uloženy seznamu hrá?? v jednotlivých mužstvech a vedoucí mužstva p?ed za?átkem domácího zápasu má za povinnost vytisknout Zápis o utkání, do kterého p?edp?ipraví i pro vedoucího hostujícího mužstva seznam hrá??, který stáhne z internetu. Vedouci hostujícího mužstva má potom jen desetinu práce, opraví a pop?. vymaže, škrtne a doplní co je pot?eba.
Výhody jsou nesporné:
úspora práce , vyhnutí se chybám, ?iteln?jší zápis pro hlasatele, rozhod?í i kontrolní orgány svazu. Stránku s formulá?i si otev?ete v horním menu - Soupisky mužstev.
Startujeme novou sezónu
Královéhradecký kraj za?íná ligu muž? již ve st?edu 13.10.2010, Pardubický až v ned?li 17.10.2010. Ve st?edu tedy na t?ech stadiónech - v Hronov?, Novém M?st? a v Novém Bydžov? znovu po p?l roce vyzkoušejí zpravodajové, zda si vše pamatují. Utkání Dv?r Králové - Náchod bylo odloženo, patrn? na 14.11.
V p?ípad? jakýchkoliv problém? prosím o telefonický kontakt - volejte 777 943 420, abychom se spole?n? pokusili nastalý problém vy?ešit.
Nezapome?me, že jde p?edevším o službu fanoušk?m, bez kterých se hokej neobejde a ne všichni, kte?í naše hokejové ligy sledují, mohou být na stadiónech.
Informa?ní panely jako vždy neleznete na t?chto stránkách a zárove? i na stránkách krajských svaz? HK i PU. Pro klubové stránky s nejv?tší pravd?podobností nebudou zobrazovací panely uvoln?ny.
Budoucnost OnLine v nové sezón? 2010-2011

Systém OnLine pro krajské ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje má za sebou již druhou sezónu relativn? úsp?šného fungování. Po celou sezónu m?li diváci a fanoušci bezmála dvou desítek mužstev ?i m?st možnost sledovat boje svých mužstev pomocí internetu.

Napadení OnLine systému
ChybyV posledních dvou hracích dnech došlo k zablokování panel? OnLine v HK kraji. Jelikož po ?as zápasu nejsem díky zaneprázdn?nosti schopen zasáhnout a systém v?as opravit, ?iním až nyní.
Systém má zabudován automatický archiv všech došlých zpráv a tak nebylo složité zjistit p?í?inu. Kde se tedy stala chyba a kdo za to m?že? jak pro p?íšt? zabránit takovému zablokování? viz. pokra?ování ?lánku ...
Zkratky pro mobily - usnadn?ní práce mobilním editor?m
Abych co nejvíce usnadnil práci editor?m posílajícím zprávy pomocí mobilního telefonu, rozhodl jsem se vytvo?it jakýsi seznam zkratek, který umožní podstatn? rychleji zadávat opakující se fráze jako jsou konec a za?átek t?etin, gól domácí a gól hosté, p?esilovka domácí a p?esilovka hosté apod. Editor prost? zadá na za?átku textu dvoupísmenný kód, který po odeslání bude "p?eložen" do "hokejštiny" a zobrazí se správn?- Seznam možných zkratek nelaznete v pokra?ování zprávy, kde naleznete také seznam zkratek s návodem ve formátu Excel ke stažení a vytišt?ní, je to jakási "kucha?ka editora" ........
seznam zkratek
1t - za?.1.t?etiny(00:01)
1p - polovina 1.t?etiny(10:00)
12 - posl.2min. 1.t?et.(18:00)
1k - konec 1.t?etiny (20:00)
2t - za?.2.t?etiny(20:01)
2p - polovina 2.t?etiny(30:00)
22 - posl.2min. 2.t?et.(38:00)
2k - konec 2.t?etiny (40:00)
3t - za?.3.t?etiny(40:01)
3p - polovina 3.t?etiny(50:00)
32 - posl.2min. 3.t?et.(58:00)
31 - posl.1min. 3.t?et.(59:00)
3k - konec 3.t?etiny (60:00)
3w - konec zápasu (60:00)
zp - za?.prodloužení (60:01)
zs - za?.trest.st?ílení (65:01)
gd - gól domácí
gh - gól hosté
2d - vyl.2min dom.
4d - vyl.4min dom.
5d - vyl.5min dom.
2h - vyl.2min hos.
4h - vyl.4min hos.
5h - vyl.5min hos.
vv - vzáj vyl.
pp - hra v plném po?tu
wh - 5na3 domácí
wd - 5na3 hosté
pd - TS domácí
ph - TS hosté
oh - OT hosté
od - OT domácí
kh - OK hosté
kd - OK domácí
hh - TH hosté
hd - TH domácí
pw - Power Play
cd - oddych.?as domácí
ch - oddych.?as hosté
Doporu?ujeme
Firefox - Objevte znovu web. P?ejd?te na prohlíže? Mozilla Firefox, pro n?jž jsou tyto stránky optimalizovány. V ostatních prohlíže?ích , hlavn? v Internet Exploreru 6.0, nebo IE 7.0 m?že dojít k ur?itým chybám v zobrazení ....
copyright
veškeré materiály na tomto webu zve?ejn?né je zakázáno použít bez souhlasu autora !!!
Vygenerované za: 0.01 sekund 531,622 návštěv