05.08.2020 21:43
Výsledkové panely

INFO pro editory
V sekci FAQ (z anglického Frequently asked questions - ?asto kladené dotazy), neleznete otázky a odpov?di, které by vám mohly pomoci p?i efektivit? vkládání událostí. P?ímý odkaz ZDE
Přilášení
Jméno

HesloZapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Navigace
· Dom?
· ?lánky
· FAQ
· Fórum
Budoucnost OnLine v nové sezón? 2010-2011

Systém OnLine pro krajské ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje má za sebou již druhou sezónu relativn? úsp?šného fungování. Po celou sezónu m?li diváci a fanoušci bezmála dvou desítek mužstev ?i m?st možnost sledovat boje svých mužstev pomocí internetu.
Tento systém vznikl na základ? projektu starých onlajn?, který zanikl díky nedostatku finan?ních prost?ed? na provoz systému. Jist? si každý z nás uv?domuje, že v dnešní dob? není nic zadarmo a tak i provoz našeho systému vyžaduje ur?ité provozní náklady a poplatky.
Jak tedy za?ídit, aby byl systém dostate?n? financován? Existuje n?kolik cest, z nichž však každá sebou p?ináší ur?ité problémy.
V každém p?ípad? je nutné znát stanovisko všech organizací, kterých se to týká, tedy obou krajských hokejových svaz? a všech oddíl?, které krajskou ligu hrají. Rohodl jsem se tedy oslovit vedení krajských svaz? a klub? a nabídnout jim, v p?ípad? jejich zájmu, možnosti p?ípadného budoucího fungování on line.
Pln? si uv?domuji, že systém, který jsem vyvinul není zdaleka ojedin?lý, každý slušný programátor by zcela jist? byl schopen vyvinout systém nový, což by ur?it? op?t nebylo zadarmo, nebo je možné zkusit p?ipojení k online systému firmy esports.cz, ale i tato cesta s sebou p?ináší ur?ité problémy a hlavn? pot?ebu persony, která by celou v?c vzala za svou a fungování systému zajistila.
Ješt? jsem zapomn?l na jednu podstatnou mali?kost a to na Vás fanoušky a diváky, kte?í v p?ípad? nep?ítomnosti na stadionech sedíte u internetu a na svých monitorech, nebo displejích mobil? hokejové d?ní sledujete. Bez vaší podpory a zájmu by celá snaha nás všech, kte?í se na odesílání výsledky podílejí, nem?la smysl.
Pomocí komentá?? nám tedy m?žete sd?lit sv?j názor na fungování OnLine, prosím však o v?cnost ...

seznam zkratek
1t - za?.1.t?etiny(00:01)
1p - polovina 1.t?etiny(10:00)
12 - posl.2min. 1.t?et.(18:00)
1k - konec 1.t?etiny (20:00)
2t - za?.2.t?etiny(20:01)
2p - polovina 2.t?etiny(30:00)
22 - posl.2min. 2.t?et.(38:00)
2k - konec 2.t?etiny (40:00)
3t - za?.3.t?etiny(40:01)
3p - polovina 3.t?etiny(50:00)
32 - posl.2min. 3.t?et.(58:00)
31 - posl.1min. 3.t?et.(59:00)
3k - konec 3.t?etiny (60:00)
3w - konec zápasu (60:00)
zp - za?.prodloužení (60:01)
zs - za?.trest.st?ílení (65:01)
gd - gól domácí
gh - gól hosté
2d - vyl.2min dom.
4d - vyl.4min dom.
5d - vyl.5min dom.
2h - vyl.2min hos.
4h - vyl.4min hos.
5h - vyl.5min hos.
vv - vzáj vyl.
pp - hra v plném po?tu
wh - 5na3 domácí
wd - 5na3 hosté
pd - TS domácí
ph - TS hosté
oh - OT hosté
od - OT domácí
kh - OK hosté
kd - OK domácí
hh - TH hosté
hd - TH domácí
pw - Power Play
cd - oddych.?as domácí
ch - oddych.?as hosté
Doporu?ujeme
Firefox - Objevte znovu web. P?ejd?te na prohlíže? Mozilla Firefox, pro n?jž jsou tyto stránky optimalizovány. V ostatních prohlíže?ích , hlavn? v Internet Exploreru 6.0, nebo IE 7.0 m?že dojít k ur?itým chybám v zobrazení ....
copyright
veškeré materiály na tomto webu zve?ejn?né je zakázáno použít bez souhlasu autora !!!
Vygenerované za: 0.01 sekund 531,623 návštěv