05.08.2020 21:25
Výsledkové panely

INFO pro editory
V sekci FAQ (z anglického Frequently asked questions - ?asto kladené dotazy), neleznete otázky a odpov?di, které by vám mohly pomoci p?i efektivit? vkládání událostí. P?ímý odkaz ZDE
Přilášení
Jméno

HesloZapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Navigace
· Dom?
· ?lánky
· FAQ
· Fórum
OnLine 2011-2012
27.8.2011 On Line na prahu nové sezóny

OnLine v nové sezón? dozná zna?ných zm?n, nebo? se rozší?ily po?ty klub? hrajících nejvyšší krajskou sout?ž. V PU kraji se bude hrát zárove? 5 zápas?, v HK kraji dokonce 6 zápas?, ?ímž vznikla nutnost rozší?it panely výsledk?
Do sout?ží p?ibyly kluby, které zatím nemají se zasíláním výsledk? žádnou zkušenost a je dosti pot?ebné aby v?as zajistily nejen ?lov?ka, který bude ze stadiónu výsledky zasílat, ale hlavn? umožnily technicky p?ipojení na internet pro zpravodaje. Všechny kluby prosím o zaslání kontaktních informací na zpravodaje.


v sekci D?ležité info - Seznam editor?, kontakty zkontrolujte prosím, zda jsou informace správné, ?i nikoli. V každém p?ípad? však prosím o informaci, bu? potvrzující, nebo opravné údaje!!
Je d?ležité abychom m?li všichni v?as vše odzkoušeno a p?ipraveno, abych pak nem?l 2 minuty p?ed za?átkem sezóny jeden telefon za druhým, že to nejde, že neznáme heslo, jak to vlastn? funguje....

Rád bych ješt? upozornil, že pro ú?ely OnLinePUHK byly z?ízeny paraleln? i stránky ol.grm.cz , které mají navlas stejnou funkci, jen jsou z d?vod? zv?tšení propustnosti umíst?ny u jiného poskytovatele a jiné domén?, a jsou vlastn? 100% zálohou, je na Vás které si oblíbíte.
seznam zkratek
1t - za?.1.t?etiny(00:01)
1p - polovina 1.t?etiny(10:00)
12 - posl.2min. 1.t?et.(18:00)
1k - konec 1.t?etiny (20:00)
2t - za?.2.t?etiny(20:01)
2p - polovina 2.t?etiny(30:00)
22 - posl.2min. 2.t?et.(38:00)
2k - konec 2.t?etiny (40:00)
3t - za?.3.t?etiny(40:01)
3p - polovina 3.t?etiny(50:00)
32 - posl.2min. 3.t?et.(58:00)
31 - posl.1min. 3.t?et.(59:00)
3k - konec 3.t?etiny (60:00)
3w - konec zápasu (60:00)
zp - za?.prodloužení (60:01)
zs - za?.trest.st?ílení (65:01)
gd - gól domácí
gh - gól hosté
2d - vyl.2min dom.
4d - vyl.4min dom.
5d - vyl.5min dom.
2h - vyl.2min hos.
4h - vyl.4min hos.
5h - vyl.5min hos.
vv - vzáj vyl.
pp - hra v plném po?tu
wh - 5na3 domácí
wd - 5na3 hosté
pd - TS domácí
ph - TS hosté
oh - OT hosté
od - OT domácí
kh - OK hosté
kd - OK domácí
hh - TH hosté
hd - TH domácí
pw - Power Play
cd - oddych.?as domácí
ch - oddych.?as hosté
Doporu?ujeme
Firefox - Objevte znovu web. P?ejd?te na prohlíže? Mozilla Firefox, pro n?jž jsou tyto stránky optimalizovány. V ostatních prohlíže?ích , hlavn? v Internet Exploreru 6.0, nebo IE 7.0 m?že dojít k ur?itým chybám v zobrazení ....
copyright
veškeré materiály na tomto webu zve?ejn?né je zakázáno použít bez souhlasu autora !!!
Vygenerované za: 0.01 sekund 531,611 návštěv