05.08.2020 21:18
Výsledkové panely

INFO pro editory
V sekci FAQ (z anglického Frequently asked questions - ?asto kladené dotazy), neleznete otázky a odpov?di, které by vám mohly pomoci p?i efektivit? vkládání událostí. P?ímý odkaz ZDE
Přilášení
Jméno

HesloZapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Navigace
· Dom?
· ?lánky
· FAQ
· Fórum
Upozorn?ní pro editory !!!
P?ed zápisem do polí?ek si prosím p?e?t?te v poznámkách instrukce, jak správn? mají Vaše p?ísp?vky vypadat, aby bylo zaru?eno jejich správné zobrazení na všech typech mobilních telefon?.

Pole pro krátkou poznámku by m?lo obsahovat maximáln? 22 znak? (i s mezerami) a bez há?k? a ?árek!! Ne všechny typy mobil? zobrzí diakritiku správn?!! Toto pole slouží pro zápis z mobilu i z po?íta?e.
Pole pro delší poznámku slouží pro zápis info z po?íta?e a k zobrazení v po?íta?i v historii zápas?, zde m?žeme psát poznámky delší, podrobn?jší a s diakritikou .....
P?i zápisech info z po?íta?e uve?te do malého pole krátkou zprávu, nap?. gól HLI: Šulc p?i PH a pod. a podrobn?jší informace uve?te do delšího pole.
Mobilní telefon - zobrazení a editace
Klí?ovou adresou pro zobrazení OnLine na mobilní telefon je http://onlajny.litomysl.net/olmain.php . Tuto adresu si nastavte ve svém mobilním telefonu jako záložku v internetovém p?ipojení. podrobnosti v pokra?ování ?lánku .....
Alternativní adresy jsou:
http://hokejpu.cz/olmain.php , http://hokejhk.cz/olmain.php , http://hclitomysl.cz/olmain.php
Vyzkoušejte si editaci výsledk?
Pro všechny zájemce, kte?í by rádi nahlédli do taj? tohoto systému, jsem se rozhodl do?asn? uvolnit p?ístup do editace výsledk?.
Horní menu - Editace , heslo je test, každý si tedy m?že vyzkoušet zadávání výsledk? do panel?. Obdobn? jednoduché je to i pomocí mobilního telefonu, p?ipojeného na internet.
V pokra?ování tohoto ?lánku neleznete náhled administrátorského panelu, který umož?uje ovládat všech 8 zápas?, obou krajských lig ... p?e?íst vše
6.10.2009 obnova stránek o onlajnech
Nová sezóna 2009-2010 v krajských ligách muž? op?t klepe na dve?e.

Systém on-line, který vloni fungoval a zobrazoval pr?b?žné výsledky zápas? obou KLM m?l oproti standartnímu onlajnu online.cz výhodu tu, že editace výsledk? byla možná p?ímo z mobilního telefonu, bez zásahu dalšího operátora a hlavn?, výsledky bylo možné si na mobilním telefonu zobrazit a tak i na všech stadiónech, kde se zápasy hrály, m?li diváci dokonalý p?ehled o d?ní v celé sout?ži.
Pochopiteln? nic se neobejde bez problém?, ne každý klub byl ochotný do projektu vstoupit, ne každý editor byl ochotný nau?it se používat sv?j mobil a pomocí internetu p?ímo editovat výsledky svého mužstva a rad?ji odesílal zprávy na dané telefonní ?íslo operátora, který ?ídil celý provoz OnLine u po?íta?e.
P?itom odesílání SMS je pomalu složit?jší a také v?tšinou dražší než p?ímé ovládání mobilem.
Dnes již každý nov?jší mobilní telefon umí pracovat s internetem a nap?. Vodafone nabízí p?ipojení na den za 17,-K? za 24 hodin !! Obdobn? to je i u dalších operátor?.
Jaké je tedy ?ešení ? Každý klub má dnes za povinnost zajistit osobu, která bude výsledky odesílat.
Nevím zda všechny ZS mají pokrytí signálem Vodafonu, ale pokud ano, sim karta Vodafone s 200,-K? kreditem stojí jen t?ch 200,- K? a prakticky okamžit? lze internet používat !!!
A mobilní telefon? Ideální by bylo sjednotit pro používání jeden vyzkoušený typ telefonu, na který by byl systém nastaven a byl spolu se SIM ve vlastnictví klubu a editor by jej p?ed zápasem vždy dostal a používal. Spo?teme li po?et domácích zápas?, náklady na odesílání výsledk? jsou relativn? zanedbatelné.
Pokud je tedy naším spole?ným zájmem fungující online ze zápas? KLM obou našich kraj? a informovanost diváka, vyzývám všechny dot?ené ke spolupráci.
Prvním bodem této spolupráce by m?l být vzájemný kontakt, využijte tedy kontaktní formulá? (menu vlevo naho?e) a napište mi!
Sta?í jméno, klub, telefon, a mail, vítané jsou ICQ a Skype.

8.12.2008 ?ešení problém? s On Line
Abychom odd?lili systém editace výsledk? od sledování pr?b?h? zápas?, nabízí se ?ešení: využít k zobrazení nové stránky Krajských hokejových svaz?, na které by se výsledkové tabule mohly umístit. Tyto p?vodní stránky online.litomysl.net budou tedy sloužit výhradn? jako sty?ný a ?ídící bod systému, k n?muž se po ?as zápasu budou p?ipojovat pouze edito?i. Hlavní sledovanost se tedy rovnom?rn? p?enese zcela mimo editaci.
Pokud dojde k dohod? s vedením svaz?, výsledky zápas? najdete na nových stránkách hokejPU.cz a hokejHK.cz . Jakmile budou nové aktuální informace ur?it? je zde naleznete .....
7.12.2008 Ned?le op?t ve znamení hokeje
Na programu je kompletní 12. kolo KLM HK kraje, 15. kolo KLM PU kraje (p?ehled utkání vidíte na panelech vlevo) a 11.kolo KPM (Choce? B - Poli?ka, Semechnice - Lanškroun, ?eská T?ebová - Skute? a Svitavy - ?estice, vše od 17 h.)
3.12.2008 Dnešní onlajnové p?enosy
Aktuální pr?b?žné tabulky po dnešních zápasech vidíte vpravo
Nejvyšší sout?ž v PU kraji má odehránu p?esn? polovinu... p?e?íst vše
Nové stránky svaz? KSLH PU i KSLH HK !!!


Poklepnutím na obrázek webu se dostanete na nové stránky Královéhradeckého i Pardubického hokejového svazu. Redak?ní systém, na kterém jsou založeny, umož?uje kvalitn?jší a rychlejší aktualizace, automatické zobrazování tabulek a ?asem i automatické dopl?ování všech výsledk? .....Stránky jsou postupn? dopl?ovány a kompletovány. Objevíte-li n?jaké chybi?ky v zobrazení, gramatice, nebo správnosti informací, neváhejte pomocí kontaktního formulá?e informovat správce systému ....
V ned?li kompletní program KLM v obou krajích
V ned?li 30.listopadu budou sehrány další zápasy nejvyšší sout?že muž? - v PU kraji kompletní 14.kolo a v HK kraji 10.kolo.
Také Krajský p?ebor muž? pokra?uje v ned?li kompletním 9.kolem, pouze zápas ?estice - Semechnice se hraje v sobotu od 17 hod. na ZS v T?ebechovicích.
Stále platí nabídka pro kluby KPM za?adit se do projektu "Krajské onlajny".
Výpadky sít? litomysl.net
Omlouvám se všem, kte?í zaznamenali v pr?b?hu tohoto víkendu výpadky této sít?, byla zp?sobena poruchou serveru poskytovatele webhostingu, jejíž techni?tí pracovníci se mi zaru?ili za co nejrychlejší nápravu. Pokud však problémy s dostupností budou p?etrvávat, bude nutné celý systém p?esunout na pon?kud spolehliv?jší místo ...
Krajský p?ebor muž? také ONLINE ??
Popularita OnLine našich krajských sout?ží stoupá !! O za?azení do systému za?ínají uvažovat i n?které kluby hrající druhou nejvyšší krajskou sout?ž. Bude zájem u všech klub? ? Dají se další hokejoví p?íznivci a nadšenci dohromady? Rozší?íme OnLine o další desítky zápas??
Systém, který funguje na t?chto stránkách je možné okamžit? rozší?it !!!

VÝZVA VŠEM , kterých se to týká, manaže?i klub?, skalní fanoušci, hrá?i nižších sout?ží (junio?i, žáci) ozv?te se !!!!
Pot?ebujeme na každém stadionu 1-2 editory.
Poli?ka, Svitavy, Lanškroun, ?eská T?ebová, Skute?, Semechnice, ?estice ?ekají na Vaše expresní zprávy p?ímo ze stadión? !!!!
12.11.2008 - 9.kolo PU a 6.kolo HK
V Pardubickém kraji se odehrál ve st?edu 12.11.2008 pouze jediný zápas ve kterém Choce? p?esv?d?iv? porazila Hlinsko 8:4 , Litomyšl pro marodku mužstva nemohla odjet do Sv?tlé, utkání bylo odloženo na pátek 21.11.2008 od 18:30, utkání Chrudim B - Chot?bo? se hrálo v pátek 14.11.od 20:00 a Chot?bo? si odváží vít?zství 3:5 !

Hradecký kraj stihl odehrát všechny zápasy, z nichž ve dvou se prodlužovalo, T?ebechovice nakonec získaly dva domácí body až po nájezdech: T?ebechovice - Nová Paka 3:2 sn, naopak Náchod p?išel o bod s hostujícím Novým Bydžovem 4:5 pp. Dv?r Králové dal zapomenout na dv? prohry a zcela smetl Hronov 8:2, Jarom?? si v klidu poradila s Opo?nem 6:2 .....
P?íští kolo v obou sout?žích se hraje v ned?li 16.11.2008 a pr?b?hy utkání sledujte na našich tabulích !!!!
9.11.2008: 8.kolo KLM PU kraje a 5.kolo HK kraje
Zatímco v PU kraji se 8.kolo obešlo bez p?ekvapení, v HK kraji po druhé za sebou neusp?l Dv?r Králové, tentokrát na vlastním led?. Plný bodový zisk z m?sta ZOO si odvážejí T?ebechovice. Jarom?? se hodn? nad?ela v Hronov? a také v Novém Bydžov? nebylo do posledních vte?in o vít?zi rozhodnuto.
5.11.2008 Rozehráno 7.kolo KLM PU kraje a sehráno 4.kolo HK kraje
Výsledky dnešních zápas? vidíte na panelech vlevo. Pro historii událostí jednotlivých utkání klikn?te na p?íslušný odkaz nad touto zprávou. D?kujeme zpravodaj?m!
Další potenciální editory nebo ochotné fandy z HK kraje prosím ohlaste se pomocí SMS na 777943420. Budou Vám zaslány pot?ebné informace!
Pro ty, kte?í budou odesílat SMS operátorovi, bude na této stránce po celou dobu viditelné telefonní ?íslo, na které bude možné SMS posílat. POZOR! toto ?íslo se m?že m?nit na další kola.
Kompletní rozpis zápas? KLM na Vašich stránkách!!
Také pracné vytvá?ení seznam? zápas? a jejich dopl?ování aktuálními výsledky odehraných kol m?že být pro webmastery klubových stránek minulostí !!!
Sta?í jen zkopírovat a umístit p?íslušné kódy do svých stránek a je hotovo !!!
Ukázky tabulek jsou zde PU a zde HK .
Stejn? jako u pr?b?žných tabulek je v budoucnu plánováno zpracování pro všechny sout?že a též omezenou verzi pro zobrazení na displejích mobilních telefon? ....
Kód pot?ebný pro integraci naleznete v roší?ení této zprávy (P?e?íst vše).
Nov? p?idáno - Nep?ehlédn?te !!!
Technické informace
série ?lánk? o moznostech systému, jeho nastavení, pot?ebné odkazy na mobilní operátory, praktická nastavení telefon?.
Zájmeci o místo editora si mohou systém vyzkoušet !
Celý systém lze okamžite vyzkoušet, napište nám - formulá? v menu - Kontakt, obratem obdržíte p?ístupový login a heslo k vyzkoušení .....
On Line v letošním ro?níku
On Line systém, na který si v minulé sezón? zvyklo spousta fanoušk? všech klub? a s pomocí internetu nebo mobilních telefon? p?ímo sledovali utkání svých tým? a zárove? celé ligy Pardubického i Královéhradeského kraje, dostává nový rozm?r.
P?e?ti celé ...
Co nabízí OnLine pro tuto sezónu ?
Sezóna 2008-2009 co nevid?t za?ne prvními sout?žními zapasy a staronový on line systém finišuje.
Co Vám nabídneme ? P?e?ti více ....
seznam zkratek
1t - za?.1.t?etiny(00:01)
1p - polovina 1.t?etiny(10:00)
12 - posl.2min. 1.t?et.(18:00)
1k - konec 1.t?etiny (20:00)
2t - za?.2.t?etiny(20:01)
2p - polovina 2.t?etiny(30:00)
22 - posl.2min. 2.t?et.(38:00)
2k - konec 2.t?etiny (40:00)
3t - za?.3.t?etiny(40:01)
3p - polovina 3.t?etiny(50:00)
32 - posl.2min. 3.t?et.(58:00)
31 - posl.1min. 3.t?et.(59:00)
3k - konec 3.t?etiny (60:00)
3w - konec zápasu (60:00)
zp - za?.prodloužení (60:01)
zs - za?.trest.st?ílení (65:01)
gd - gól domácí
gh - gól hosté
2d - vyl.2min dom.
4d - vyl.4min dom.
5d - vyl.5min dom.
2h - vyl.2min hos.
4h - vyl.4min hos.
5h - vyl.5min hos.
vv - vzáj vyl.
pp - hra v plném po?tu
wh - 5na3 domácí
wd - 5na3 hosté
pd - TS domácí
ph - TS hosté
oh - OT hosté
od - OT domácí
kh - OK hosté
kd - OK domácí
hh - TH hosté
hd - TH domácí
pw - Power Play
cd - oddych.?as domácí
ch - oddych.?as hosté
Doporu?ujeme
Firefox - Objevte znovu web. P?ejd?te na prohlíže? Mozilla Firefox, pro n?jž jsou tyto stránky optimalizovány. V ostatních prohlíže?ích , hlavn? v Internet Exploreru 6.0, nebo IE 7.0 m?že dojít k ur?itým chybám v zobrazení ....
copyright
veškeré materiály na tomto webu zve?ejn?né je zakázáno použít bez souhlasu autora !!!
Vygenerované za: 0.01 sekund 531,606 návštěv