Budoucnost OnLine v nové sezón? 2010-2011
Přidal/a limlejn dne 16.05.2010 09:30

Systém OnLine pro krajské ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje má za sebou již druhou sezónu relativn? úsp?šného fungování. Po celou sezónu m?li diváci a fanoušci bezmála dvou desítek mužstev ?i m?st možnost sledovat boje svých mužstev pomocí internetu.


Novinka

Systém OnLine pro krajské ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje má za sebou již druhou sezónu relativn? úsp?šného fungování. Po celou sezónu m?li diváci a fanoušci bezmála dvou desítek mužstev ?i m?st možnost sledovat boje svých mužstev pomocí internetu.
Tento systém vznikl na základ? projektu starých onlajn?, který zanikl díky nedostatku finan?ních prost?ed? na provoz systému. Jist? si každý z nás uv?domuje, že v dnešní dob? není nic zadarmo a tak i provoz našeho systému vyžaduje ur?ité provozní náklady a poplatky.
Jak tedy za?ídit, aby byl systém dostate?n? financován? Existuje n?kolik cest, z nichž však každá sebou p?ináší ur?ité problémy.
V každém p?ípad? je nutné znát stanovisko všech organizací, kterých se to týká, tedy obou krajských hokejových svaz? a všech oddíl?, které krajskou ligu hrají. Rohodl jsem se tedy oslovit vedení krajských svaz? a klub? a nabídnout jim, v p?ípad? jejich zájmu, možnosti p?ípadného budoucího fungování on line.
Pln? si uv?domuji, že systém, který jsem vyvinul není zdaleka ojedin?lý, každý slušný programátor by zcela jist? byl schopen vyvinout systém nový, což by ur?it? op?t nebylo zadarmo, nebo je možné zkusit p?ipojení k online systému firmy esports.cz, ale i tato cesta s sebou p?ináší ur?ité problémy a hlavn? pot?ebu persony, která by celou v?c vzala za svou a fungování systému zajistila.
Ješt? jsem zapomn?l na jednu podstatnou mali?kost a to na Vás fanoušky a diváky, kte?í v p?ípad? nep?ítomnosti na stadionech sedíte u internetu a na svých monitorech, nebo displejích mobil? hokejové d?ní sledujete. Bez vaší podpory a zájmu by celá snaha nás všech, kte?í se na odesílání výsledky podílejí, nem?la smysl.
Pomocí komentá?? nám tedy m?žete sd?lit sv?j názor na fungování OnLine, prosím však o v?cnost ...