Soupisky mužstev
Přidal/a limlejn dne 16.10.2010 14:24
Na webu OnLine nov? p?ibyly ke stažení soupisky mužstev, které mají usnadnit vedoucím mužstev pracné vypl?ování zápis? o utkání, p?i nichž velice krkolomn? a zdlouhav? vypisují seznamy hrá?? a jejich registra?ní ?ísla. Systém funguje tak, že zde na tomto webu jsou uloženy seznamu hrá?? v jednotlivých mužstvech a vedoucí mužstva p?ed za?átkem domácího zápasu má za povinnost vytisknout Zápis o utkání, do kterého p?edp?ipraví i pro vedoucího hostujícího mužstva seznam hrá??, který stáhne z internetu. Vedouci hostujícího mužstva má potom jen desetinu práce, opraví a pop?. vymaže, škrtne a doplní co je pot?eba.
Výhody jsou nesporné:
úspora práce , vyhnutí se chybám, ?iteln?jší zápis pro hlasatele, rozhod?í i kontrolní orgány svazu. Stránku s formulá?i si otev?ete v horním menu - Soupisky mužstev.