Zm?ny a úpravy OnLine PU-HK
Přidal/a limlejn dne 24.10.2010 11:04
P?ed novou sezónou prošel OnLine PU-HK drobnými zm?nami, které sice na první pohled tém?? nezjistíte, ale p?eci jenom budou patrné.
Hlavní zm?nou je frekvence obnovování panel?, která byla 10 vte?in a dosti obt?žovala další práci na stránkách. Proto byla doba znovuna?tení pr?b?žných výsledk? posunuta na 60 sekund a zárov?? byly panely rozd?leny na dynamické a statické. Dynamické budou zapnuty jen v pr?b?hu zápas? a statické po jejich skon?ení.
Rozdíl poznáte jen zm?nou barvy skóre, kde v pr?b?hu utkání bude barva ?ervená a po ukon?ení všech utkání se zm?ní na žlutou.
Zárove? pak bude zrušeno jakékoliv jiné zobrazení výsledk? a tyto panely budou dostupné pouze na t?chto stránkách:
online.litomysl.net , www.hokejpu.cz , www.hokejhk.cz.
Všem webmaster?m, kte?í v lo?ské sezón? umís?ovali panely p?ímo do svých stránek se tímto omlouváme, ale p?vodní myšlenka sponzoringu a ?áste?ného finan?ního zajišt?ní provozu OnLine se setkala s nezájmem a tak celý systém jede na základ? dobrovolnosti a ochot? všech zú?astn?ných, ale vít?zem bude divák, který snad p?i sledování pr?b?h? utkání naši spole?nou práci ocení...