Nedostupnost OnLine p?i zápasech
Přidal/a limlejn dne 30.11.2010 08:34
Bohužel již podruhé se dostupnost výsledk? on line velmi zpomalila a dokonce se nešlo ani na p?íslušné stránky dostat.
Chyba je na stran? poskytovatele webhostingu pro p?íslušné domény, se kterým intenzivn? jednám o náprav? tohoto stavu. Domény, kterých se to týká byly p?esunuty na rychlejší server, uvidíme tedy, zda to ve st?edu v podve?er pom?že.
Jelikož však v dob? zápas? budu s naším mužstvem až ve Sv?tlé nad Sázavou, nebudu mít možnost jakkoliv p?ípadný poruchový stav ovlivnit.
Prosím tedy o trp?livost, v p?ípad? dalších problém? budu nucen celý systém p?esunout zcela mimo stránky krajských svaz? a vytvo?it stránky nové zvláš? pro editory a zvláš? pro diváky ....
Edito?i budou informováni o p?ípadných zm?nách na t?chto stránkách, ale informace se jim zobrazí pouze pokud se zalogují pod svým jménem a heslem, sledujte tedy v?as p?ed zápasem p?ípadné zm?ny.