Používání zkratek
Přidal/a limlejn dne 07.12.2010 22:13
Editace OnLine je pomocí PC p?ímo na stadionu relativn? velmi jednoduchá, podtsatn? horší je to z mobilních telefon? a proto pro nejjednodušší a nejrychlejší zadávání jsem vyvinul systém zkratek, jejichž používání m?že velmi usnadnit práci p?i podrobn?jším zadávání událostí z pr?b?hu zápas?.
Zkratku lze rozd?lit na dv? skupiny:
* Do první skupiny pat?í události ?asové , tzn. za?átky a konce t?etin, prodloužení, zápasu. p?i t?chto událostech je také jasný ?as a proto je p?edprogramován aby se automaticky vloži do zprávy a nebyl pot?eba psát.
Malý p?íklad - sta?í do pole poznámka (jedno jaké úzké i široké) napsat nap? "1k" a do pole ?as se odešle 20:00 a do obou poznámek se odešle text "konec první t?etiny".
*druhá skupina jsou zkratky b?žných událostí v zápase, jako jsou vst?elení gólu, vylou?ení, tresné st?ílení. Zde je však nutné doplnit i ?as.
Op?t malý p?íklad - Napíšeme-li do poznámky (jedno jaké) "gd Gretzky, as Novak" a objeví se na panelu "gol domaci Gretzky as Novak", napíšeme-li "wh" objeví se na panelu "5 na 3 hraji hoste".
Seznam možných zkratek vidíte v pravém panelu takže s chutí do toho!!!