20.1.2011 Zm?ny a opravy ONLINE
Přidal/a limlejn dne 20.01.2011 22:26
Nový OnLine je kone?n? v provozu a zdá se, že dostupnost je podstatn? v?tší. Jsem rád , že se našlo i pár editor?, kte?í mi sd?lili své p?ipomínky k funkcím systému a jeho chybám, které se snažím postupn? odstra?ovat.
Nejpal?iv?jším problémem je znovuna?ítání stránky p?i zapisování zm?ny událostí, ?ímž dojde k vynulování již dopln?ných údaj? a tím také k nemyslným zápis?m, t?eba ve skóre.
Nakonec jsem tedy znovu na?ítání stránky s editací úpln? zrušil, ono to vlastn? není ani pot?ebné, protože v drtivé v?tšin? p?ípad?, ten který stadión edituje pouzejeden ?lov?k a p?ípadný zásah administrátora není tak ?astý, aby to n?jak záporn? ovlivnilo funkci systému bez znovuna?ítání.
Drobné chybi?ky ve zkratkovém systému se také pokusím doladit.
Jakékoliv poznatky, p?ipomínky prosím napsat !!