31.1.2011 Další poznámky k provozu OnLine
Přidal/a limlejn dne 31.01.2011 08:43
Jak se zdá funk?nost a dostupnost OnLine p?estává být problémem, systém bez vážn?jších chyb po t?i kola fungoval, drobné chybi?ky byly po p?ipomínkách editor? opraveny.
Velkým problémem je ale kvalita odesílání zpráv z jednotlivých stadión?. Obecn? lze ?íci, že jednozna?n? lepší je Královéhradecký kraj, kde informace z v?tšiny stadión? (ne však ze všech) jsou podstatn? kvalitn?jší a ?etn?jší. Jako vzor bych uvedl Dv?r Králové.
Kluby hrající v kraji Pardubickém se však pov?tšinou chovají ke svým fanoušk?m (a nejen svým) dosti macešsky. Nechci nikomu lézt do sv?domí, ale zprávy ze Sv?tlé, Chocn?, nebo Hlinska jsou n?kdy na úrovni po?íta?ové negramotnosti, nebo je to nezájmem ?i neochotou? Jako p?íklad pro nás všechny bych uvedl Chrudim, odkud prakticky nebyly nikdy výsledky až do té doby, kdy p?ímo v ?asomí?e sedí sle?na s notebookem. Opa?ným pólem je Sv?tlá nad Sázavou, kde si v tomto kole ani nezjistili, na kterém míst? (PU1, PU2, PU3) je jejich zápas za?azen a posílali výledky jinam! Nový stadion a p?edpokládám i nová technika neselhaly, ale spíše lidský faktor. To se nenajde v každém klubu n?jaký mladí?ek ?i sle?na (znalý PC a internetu) , ochotný v?novat dv? hodinky ?asu a p?e?íst si informace a nápov?du?
Možná se již opakuji, ale fanoušci klub?, jejichž spolupráce není taková, jak bychom si p?edstavovali, také sledují výsledky svého mužstva, které hraje na cizím stadiónu a jsou odkázáni na práci ostatních.