OnLine 2011-2012
Přidal/a limlejn dne 27.08.2011 10:27
27.8.2011 On Line na prahu nové sezóny

OnLine v nové sezón? dozná zna?ných zm?n, nebo? se rozší?ily po?ty klub? hrajících nejvyšší krajskou sout?ž. V PU kraji se bude hrát zárove? 5 zápas?, v HK kraji dokonce 6 zápas?, ?ímž vznikla nutnost rozší?it panely výsledk?
Do sout?ží p?ibyly kluby, které zatím nemají se zasíláním výsledk? žádnou zkušenost a je dosti pot?ebné aby v?as zajistily nejen ?lov?ka, který bude ze stadiónu výsledky zasílat, ale hlavn? umožnily technicky p?ipojení na internet pro zpravodaje. Všechny kluby prosím o zaslání kontaktních informací na zpravodaje.
... pokra?ování
Novinka
27.8.2011 On Line na prahu nové sezóny

OnLine v nové sezón? dozná zna?ných zm?n, nebo? se rozší?ily po?ty klub? hrajících nejvyšší krajskou sout?ž. V PU kraji se bude hrát zárove? 5 zápas?, v HK kraji dokonce 6 zápas?, ?ímž vznikla nutnost rozší?it panely výsledk?
Do sout?ží p?ibyly kluby, které zatím nemají se zasíláním výsledk? žádnou zkušenost a je dosti pot?ebné aby v?as zajistily nejen ?lov?ka, který bude ze stadiónu výsledky zasílat, ale hlavn? umožnily technicky p?ipojení na internet pro zpravodaje. Všechny kluby prosím o zaslání kontaktních informací na zpravodaje.


v sekci D?ležité info - Seznam editor?, kontakty zkontrolujte prosím, zda jsou informace správné, ?i nikoli. V každém p?ípad? však prosím o informaci, bu? potvrzující, nebo opravné údaje!!
Je d?ležité abychom m?li všichni v?as vše odzkoušeno a p?ipraveno, abych pak nem?l 2 minuty p?ed za?átkem sezóny jeden telefon za druhým, že to nejde, že neznáme heslo, jak to vlastn? funguje....

Rád bych ješt? upozornil, že pro ú?ely OnLinePUHK byly z?ízeny paraleln? i stránky ol.grm.cz , které mají navlas stejnou funkci, jen jsou z d?vod? zv?tšení propustnosti umíst?ny u jiného poskytovatele a jiné domén?, a jsou vlastn? 100% zálohou, je na Vás které si oblíbíte.