Pozastavení OnLine
Přidal/a limlejn dne 28.10.2011 08:21
Vážení p?átelé , bohužel došlo k nejhoršímu, panely OnLine ve ?tvrtek byly zneužity n?jakým "majitelem duševního suterénu", jinak se ten ?lov?k nazvat nedá, který si myslí, že m?že zneužívat práci nás všech ke svým ubohým výlev?m, urážkám a spros?árnám. Toto individuum nemá ani tušení, co práce se za fungováním OnLine skrývá, kolik lidí ma?í sv?j ?as, aby si krajský hokej udržel alespo? úrove? kterou má.

Pevn? však v??ím, že je to jen jedinec, který mezi námi nemá místo.
Chceme li svým fanoušk?m, kte?í nemohou být na hokeji p?ítomni, zprost?edkovat alespo? stru?n? jak utkání probíhají, pokud chceme seriózn? informovat ob? strany, musíme se oprostit od osobních výjev? a nesmyslných komentá??.

Provoz OnLine je zastaven a pokud máme (máte) zájem o jeho další pokra?ování, musíme spole?n? zabránit podobným individuím p?ístup.
Každý editor, bude muset mít svoji unikátní zna?ku a heslo, které se ponesou s každou odeslanou zprávou.
Ned?lní kolo tedy asi nebude zprovozn?no a já ?ekám na odezvu od všech slušných lidí, ze všech klub? , zda cht?jí dále pokra?ovat! Nejsem ochoten zcela zadarmo sloužit n?jakým blázn?m, kte?í po návratu z hospody napadají a urážejí celý sv?t ....