POZOR ZM?NA HESLA !!!
Přidal/a limlejn dne 30.10.2011 06:48
D?LEŽITÉ UPOZORN?NÍ !!!!
Jelikož v Pardubickém kraji, konkrétn? v ?eské T?ebové došlo k fatálnímu selhání editora, který zneužil d?v?ry mu vložené a použil OnLine k nadávkám a urážkám, musíme ud?lat opat?ení zabra?ující podobným exces?m. Proto v tomto kole došlo ke zm?n? p?ístupového hesla !! Toto heslo obdržíte na tel.?ísle 777 943 420. Volejte co nejd?íve, nejlépe ihned, t?sn? p?ed zápasem na poslední chvíli bude asi tla?enice...
Opakovan? však prosíme všechny editory, aby nechali své emoce p?i sledování zápasu stranou a podávali korektní informace !!