4.1.2012 Vítejte v Novém roce 2012
Přidal/a limlejn dne 04.01.2012 09:20
Vážení p?átelé sportu, hokeje zvláš?,
rád bych vám do Nového roku pop?ál mnoho zdraví a úsp?ch?. Všem kte?í se nezištn? podíleli a podílejí na fungování tohoto systému, bych vyjád?il velké pod?kování za ?as ob?tovaný pro zvýšení ve?ejného zájmu o naše sout?že. Diváci z obou kraj? mají díky vám pr?b?žné výsledky tém?? okamžit? k dispozici.
Blíží se vyvrcholení obou mistrovských sout?ží a sledovanost bude postupn? gradovat, proto bych cht?l touto cestou všechny zú?astn?né požádat o maximální snahu podávat co nejširší a nej?etn?jší zprávy, i když si jsem v?dom, že v n?kterých p?ípadech je to úkol tak?ka nadlidský.
Že to však jde velmi dob?e, nám dokazují n?které oddíly, nechci nikoho jmenovat, ale každý si m?že po skon?ení zápas? prolistovat historie všech zápas?, aby si ud?lal obrázek, jak kvalitn? se ten který klub vypo?ádal se svou službou ve?ejnému pov?domí o našem sportu.
Ješt? jednou všem d?kuji.