Zlepšeme co nejvíce zpravodajství !!!
Přidal/a limlejn dne 23.01.2012 17:53
V poslední dob? se v Pardubickém kraji jaksi stává zvykem, že zpravodajství z n?kterých stadión? jsou slušn? ?e?eno odfláknutá.
Pln? si uv?domuji, že každý klub má p?i po?ádání domácích sout?žních zápas? Krajské hokejové ligy spoustu jiných starostí, samoz?ejm? divák, který není na stadiónu je pro klub neatraktivní, ale ne všichni fanoušci i kdyby cht?li tisíckrát jít, mohou být v práci, nemocní, nebo mají jiné povinnosti a o pr?b?ch zápas? sledují alespo? na mobilu ?i internetu. Totéž platí o zájezdech mužstev na soupe?ovy stadiony, tam už je v?bec problém a p?enosy OnLine ur?it? desítkám , stovkám fanoušk? podávají aktuální informace a vše samoz?ejm? zadarmo.
P?itom sta?í tak málo.
Na OnLine jde posílat výsledky z t?chto stránek, nebo také z mobilního telefonu p?ipojeného na mobilní internet, nebo u t?ch modern?jších p?es wifi. Dnešní moderní telefony, Iphony nebo Ipody tuto možnost nabízejí. Je tedy spíše na ochot? klubu, jak se k tomuto problému postaví, nicmén? všichni bychom si m?li uv?domit, že je to služba všech všem a pokud jeden, ?i více klub? budou své p?ísp?vky posílat mizern?, ostatní to p?estane bavit.
Ukázka úrovn? je v pokra?ování ....
Novinka