28.10.2012 Start sezóny 2012-2013 bez problém?
Přidal/a limlejn dne 28.10.2012 12:01
Vážení p?átelé edito?i
P?es po?áte?ní problémy s p?ipojením, kdy v?tšina z vás p?es léto pozapomn?la heslo, se systém našich krajských OnLine rozb?hl vcelku dob?e. Bohužel p?i zápasech nemám moc ?asu sledovat jak do On-Line systému p?icházejí zprávy, ale vždy si prohlédnu kdo a jak zprávy posílá. Jediné škobrtnutí p?išlo z Lanškrouna, ale d?vody jejich mezery byly pochopitelné a velice vst?ícn? mi byla p?islíbena náprava. Asi se opakuji, ale systém funguje na solidárnosti všech jako celku a bude-li jeden ?lánek ?et?zu vynechávat, mohla by snadno dojít trp?livost i ostatním. Systém poskytuji ob?ma kraj?m zdarma, a?koliv m? to stojí nemalé úsilí, ?as i peníze, prosím tedy všechny o dobrou spolupráci ku prosp?chu sportu, který máme rádi, zapome?me na rivalitu a podejme svým divák?m co nejobjektivn?jší informace, i když vím, že v zápalu boje je to n?kdy obtížné.