Problémy s OnLine 13.1.2013
Přidal/a limlejn dne 15.01.2013 11:09
V ned?li 13.1.2013 p?i provozu OnLine ze zápas? KLM PU, HK došlo ke chvilkovému kolapsu stránek zp?sobenou p?etížením serveru velkým po?tem divák? z obou kraj?.
Jen tak pro zajímavost podle statistiky stránek navštívilo stránky http://online2013.grm.cz v ned?li 13.1.2013 kolem 4000 návšt?vník?, kte?í vyslali 398 000 požadavk? na na?tení stránky!
Tato ?ísla m? na jednu stranu velmi t?ší, protože je to tak trochu zadostiu?in?ní, že práce moje, jako autora projektu a samoz?ejm? všech ochotných lidí, kte?í se p?idali a umožnili , ?i odesílají výsledky ze stadión?. Pro vedení sout?ží a všechny ?inovníky je to také ukazatel zvýšeného zájmu hlavn? v HK kraji, kde je rozehráno Play Off, které ur?it? divácky táhne.
Na druhou stranu p?ináší podstatný nár?st sledovanosti ?adu problém?, se kterými se musím potýkat, nebo? hranice možností webhostingu stránek online 2012-2013 jsou omezené. Ke zlepšení pr?chodnosti serveru vede n?kolik cest, ale vždy to p?ináší zvýšení ceny. Jelikož provoz t?chto stránek a náklady s tím spojených financuji výhradn? sám a všechnu práci d?lám zcela zadarmo, není další navýšení náklad? již únosné. Jist? bych uvítal, kdyby se našel n?jaký ten "reklamní partner", který by využil velké sledovanosti stránek OnLine v obou krajích, ale dnešní realita není nijak r?žová.
Ud?lám samoz?ejm? vše proto, abych se pokusil systém optimalizovat, nicmén? nemohu zaru?it, že se problémy nebudou opakovat. Berte prosím tento text jako ?áste?né vysv?tlení d?vod? ob?asných výpadk? a omluvu za problémy tím spojené a velké díky všem, kte?í divák?m posílají informace.